Darmowa aplikacja, którą każdy ratownik może zainstalować w ciągu minuty na swoim telefonie.

1) Pobierając aplikacje i instalując w swoim telefonie wyrażam  zgodę na następujące  warunki  użytkowania:

2) Użytkownik jest to osoba która zainstalowała aplikacje w swoim telefonie i zaakceptowała ten regulamin

3) Aplikacja jest inteligentnym narzędziem do zapisywania i odczytywania za pomocą smartfonów , danych na nośnikach pamięci rozpowszechnianych przez portale: kopertazycia.pl , smartice.pl , opaskaice.pl

4) Dane zapisane na nośnikach pamięci służą  jako wskazówki  dla służb ratowniczych i medycznych w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji ratowania życia i zdrowia właściciela.

5) Osoby administrujące i właściciele w/w serwisów nie ponoszą  żadnej odpowiedzialności  za szkody wyrządzone na  skutek  błędnie zapisanych  danych  na nośnikach pamięci  oraz  niezgodne z przeznaczeniem  ich  użycie  przez osoby nieupoważnione.

6) Aplikacja w trakcie użytkowania  nie wykonuje  połączeń internetowych i sieciowych 

7) Użytkownik aplikacji jest zobowiązany do poinformowania osób które zostały wskazane jako kontakty ICE i zadbać o to by wyraziły na to zgodę. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie tego warunku także w przypadku podania jakichkolwiek kontaktów i danych osobowych osób trzecich w całej aplikacji

8) Aplikacja jest własnością serwisu  smartice.pl i jest  przeznaczona do użytku osobistego ,

9) Właściciele wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie z aplikacji przez służby medyczne , ratownicze , policję , straż , wojsko , straż graniczna , straż miejską i inne służby których pracownicy mogą zetknąć się z osobą potrzebującą pomocy która posiada nośnik pamięci z danymi zapisanymi przy pomocy aplikacji

10) Użytkownik jest świadom,  iż jego dane osobowe które zapisał za pomocą aplikacji są jego  własnością i udostępnia je tylko i wyłącznie w celu ratowania życia i zdrowia i gdy są zachowane pełne prawa ochrony tychże danych.

11) Użytkownik nie ma prawa odsprzedaży lub wykorzystania  aplikacji  w celach komercyjnych  i  zarobkowych.

12) Aplikacja nie może być wykorzystywana  w sposób  niezgodny z prawem  obowiązującym w danym kraju  przebywania użytkownika

13) Aplikacja nie generuje kosztów  

14) Użytkownik jest świadom i zgadza się , że korzystanie z aplikacji przez niego i osoby trzecie jest związane z ryzykiem niezrozumienia zapisanej przez niego treści, wiec należy zadbać by opisy i treści wprowadzone przez użytkownika były czytelne, zgodne z prawdą i zrozumiałe .

15) Wypowiedzenie i rezygnacja z usługi może nastąpić w dowolnym czasie i miejscu  poprzez  trwałe usunięcie  aplikacji z telefonu  użytkownika oraz skuteczne i trwałe zniszczenie chipa z zapisanymi danymi. Jeżeli  jako użytkownik  aplikacji nie spełniasz któregokolwiek warunku lub nie zgadzasz się z którymkolwiek postanowieniem niniejszego regulaminu  , masz obowiązek usunąć  aplikację z telefonu.

16) Postanowienia końcowe
- Usługodawca  respektuje wszelkie prawa Użytkownika obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
- Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Użytkowników co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie serwisu internetowego smartice.pl
- Użytkownik ma prawo nie zaakceptować  brzmienia Regulaminu.
- Grafika, układy i kolorystyka aplikacji stanowią własność portalu smartice.pl i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie wymaga pisemnej zgody Usługodawcy. Nie uzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
- Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
- Administratorem i właścicielem wymienionych w powyższym regulaminie portali : kopertazycia.pl , smartice.pl , opaskaice.pl jest firma : Jan Markowski , 19-314 Kalinowo , ul.Mazurska 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07-12-2017 r.